อัศววรฤทธิ พฤทธิ์, and คงวิบูลยวุฒิ มนัสนันท์. 2021. “A 48-Year-Old Woman With Acute Dyspnea”. Clinical Critical Care 29 (1). Bangkok, Thailand:9-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253061.