พีรพรรัตนา สดุดี, and ศรีสวัสดิ์ ณัฐชัย. 2013. “What Is CRRT?”. Clinical Critical Care 21 (1). Bangkok, Thailand:23-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253128.