รุ่งเรืองหิรัญญา สุทัศน์, and ชามพูนท รัฐภูมิ. 2012. “Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol”. Clinical Critical Care 20 (2). Bangkok, Thailand:19-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253452.