ภูมิพิเชฐ เอกรินทร์. 2010. “Legal Forum for Critical Care Personnel Part 1”. Clinical Critical Care 18 (2). Bangkok, Thailand:13-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253603.