โชคงามวงศ์ นลิน, and ปุญญถาวร สหดล. 2010. “A 22 Year-Old Man With Acute Abdominal Pain”. Clinical Critical Care 18 (2). Bangkok, Thailand:21-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253605.