อัศววรฤทธิ พ. and คงวิบูลยวุฒิ ม. (2021) “A 48-year-old woman with Acute Dyspnea”, Clinical Critical Care. Bangkok, Thailand, 29(1), pp. 9–11. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253061 (Accessed: 18 April 2024).