รุ่งเรืองหิรัญญา ส. and ชามพูนท ร. (2012) “Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol”, Clinical Critical Care. Bangkok, Thailand, 20(2), pp. 19–24. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253452 (Accessed: 8 June 2023).