โชคงามวงศ์ น. and ปุญญถาวร ส. (2010) “A 22 year-old man with acute abdominal pain”, Clinical Critical Care. Bangkok, Thailand, 18(2), pp. 21–25. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253605 (Accessed: 5 June 2023).