[1]
เสรีโยธิน จ., บุตรเจียมใจ ป., and คงวิบูลยวุฒิ ม., “A 29-year old woman G1P0, GA 35 weeks with progressive dyspnea”, Clin Crit Care, vol. 26, no. 1, pp. 11–16, Jun. 2018.