[1]
รุ่งเรืองหิรัญญา ส. and ชามพูนท ร., “Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol”, Clin Crit Care, vol. 20, no. 2, pp. 19–24, Dec. 2012.