เสรีโยธิน จ., บุตรเจียมใจ ป., and คงวิบูลยวุฒิ ม. “A 29-Year Old Woman G1P0, GA 35 Weeks With Progressive Dyspnea”. Clinical Critical Care, vol. 26, no. 1, June 2018, pp. 11-16, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/250163.