บุญโยประการ ช. “Septic Shock With Acute Respiratory Failure”. Clinical Critical Care, vol. 23, no. 1-2, June 2015, pp. 12-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/252984.