รุ่งเรืองหิรัญญา ส., and ชามพูนท ร. “Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol”. Clinical Critical Care, vol. 20, no. 2, Dec. 2012, pp. 19-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253452.