โชคงามวงศ์ น., and ปุญญถาวร ส. “A 22 Year-Old Man With Acute Abdominal Pain”. Clinical Critical Care, vol. 18, no. 2, June 2010, pp. 21-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253605.