กองพลพรหม ณับผลิกา. “TSCCM Waveform Clinic”. Clinical Critical Care 25, no. 2 (December 29, 2017): 5–6. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/250153.