เสรีโยธิน จริยา, บุตรเจียมใจ ปวีนุช, and คงวิบูลยวุฒิ มนัสนันท์. “A 29-Year Old Woman G1P0, GA 35 Weeks With Progressive Dyspnea”. Clinical Critical Care 26, no. 1 (June 29, 2018): 11–16. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/250163.