กองพลพรหม ณับผลิกา. “TSCCM Waveform Clinic”. Clinical Critical Care 27, no. 2 (December 30, 2019): 5–9. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/250297.