ภิรมย์พานิช ภัทริน. “Critical Care Quiz”. Clinical Critical Care 23, no. 1-2 (December 28, 2015): 37–38. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/252980.