บุญโยประการ ชัชญาภา. “Septic Shock With Acute Respiratory Failure”. Clinical Critical Care 23, no. 1-2 (June 29, 2015): 12–20. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/252984.