อัศววรฤทธิ พฤทธิ์, and คงวิบูลยวุฒิ มนัสนันท์. “A 48-Year-Old Woman With Acute Dyspnea”. Clinical Critical Care 29, no. 1 (June 29, 2021): 9–11. Accessed April 13, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253061.