กองพลพรหม ณับผลิกา. “TSCCM Waveform Clinic”. Clinical Critical Care 24, no. 1 (April 25, 2016): 5–8. Accessed May 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253068.