วัชรสินธุ์ เพชร. “Is Early-Goal Directed Therapy Dead?”. Clinical Critical Care 24, no. 1 (April 25, 2016): 26–28. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253074.