พีรพรรัตนา สดุดี, and ศรีสวัสดิ์ ณัฐชัย. “What Is CRRT?”. Clinical Critical Care 21, no. 1 (March 29, 2013): 23–24. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253128.