รุ่งเรืองหิรัญญา สุทัศน์, and ชามพูนท รัฐภูมิ. “Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol”. Clinical Critical Care 20, no. 2 (December 31, 2012): 19–24. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253452.