ภูมิพิเชฐ เอกรินทร์. “Legal Forum for Critical Care Personnel Part 1”. Clinical Critical Care 18, no. 2 (June 30, 2010): 13–16. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253603.