โชคงามวงศ์ นลิน, and ปุญญถาวร สหดล. “A 22 Year-Old Man With Acute Abdominal Pain”. Clinical Critical Care 18, no. 2 (June 30, 2010): 21–25. Accessed June 1, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253605.