รุ่งเรืองหิรัญญา สุทัศน์. “Critical Care Quiz”. Clinical Critical Care 18, no. 1 (March 31, 2010): 29. Accessed June 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253621.