1.
อัศววรฤทธิ พ, คงวิบูลยวุฒิ ม. A 48-year-old woman with Acute Dyspnea. Clin Crit Care [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2023 Jun. 8];29(1):9-11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253061