1.
รุ่งเรืองหิรัญญา ส, ชามพูนท ร. Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol. Clin Crit Care [Internet]. 2012 Dec. 31 [cited 2023 Jun. 5];20(2):19-24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253452