1.
โชคงามวงศ์ น, ปุญญถาวร ส. A 22 year-old man with acute abdominal pain. Clin Crit Care [Internet]. 2010 Jun. 30 [cited 2024 Apr. 17];18(2):21-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253605