https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/feed Nursing Journal 2022-07-01T14:07:33+07:00 รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา kannika.k@cmu.ac.th Open Journal Systems <p><strong>พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย</strong><br><strong>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ</strong><br><strong>ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ</strong></p> https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/258525 สารจากบรรณาธิการ 2022-07-01T14:07:33+07:00 Kantaruksa Kannika kannika.k@cmu.ac.th <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2565 ได้ใช้ชื่อที่ปรับเปลี่ยนจากชื่อภาษาไทย พยาบาลสาร เป็น พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชื่อภาษาอังกฤษจาก Nursing Journal เป็น Nursing Journal CMU ทั้งนี้กองบรรณาธิการ ได้ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์บทความให้อ่านง่าย มีสีสันที่สดใส เพิ่มความน่าสนใจให้มากขึ้น โดยยังคงคุณภาพให้เหมือนเดิม &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วารสารฉบับนี้ ได้นำเสนอบทความรวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง บทความทั้งหมดนี้ได้ผ่านการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ในบทความทั้งหมด 30 เรื่อง เป็นบทความวิจัยภาษาอังกฤษจำนวน 4 เรื่อง เช่น Perceived Self-Efficacy and Health-Promotion Behaviors Among Chinese People at Risk for Metabolic Syndrome สำหรับบทความวิจัยภาษาไทย จำนวน 26 เรื่อง เป็นบทความด้านการพยาบาลชุมชนและการพยาบาลอาชีวอนามัย จำนวน 4 เรื่อง เช่น ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการจัดการอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชน บทความด้านการศึกษา ที่ทำการทดลองในนักศึกษาพยาบาล จำนวน 3 เรื่อง เช่น ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาพยาบาล บทความด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 4 เรื่อง เช่น ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี บทความด้านการบริหารทางการพยาบาล จำนวน 3 เรื่อง เช่น ภาวะผู้นำที่แท้จริงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเจริญก้าวหน้าในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ บทความด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจำนวน 6 เรื่อง เช่น ความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต: การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น บทความทางด้านการพยาบาลจิตเวช จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของชายรักชาย และบทความด้านการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองผ่านอีเลิร์นนิงต่อความรู้และการปฏิบัติ การตรวจเต้านมด้วยตนเองของบุคลากรสุขภาพสตรีการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับบทความทางวิชาการในฉบับนี้มีจำนวน 4 เรื่อง เช่น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเพบพลาวในการบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล บทความทั้งหมดนี้ ผู้สนใจสามารถ download ได้ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้อ่าน ผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณากลั่นกรองบทความและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียน เพื่อนำไปปรับปรุงบทความให้มีคุณภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะร่วมกันพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป</p> 2022-06-06T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/254858 The Application of Peplau’s Theory of Interpersonal Relations in the Nursing Process for Student Nurses 2021-12-14T09:57:51+07:00 Yatida Wuthisartkul pop_surut@hotmail.com Wiyada Tipmom cmunursingjournal@gmail.com Thanyasiri Thanyasawad cmunursingjournal@gmail.com <p>Nursing is a science that relies on the art of healing and helping sick people. The nursing process is a work process which is related from start to finish and which uses tools to gain trust regarding the information and concerns of the client. It is the first practice for 2nd-year student nurses where students must apply the theory and knowledge they have learned in practice. Building relationships with clients in wards is a new issue for student nurses who interact with clients in the role of student nurse while still lacking experience and skills in communicating with clients in the role of service providers. Relationship-building is a communication tool used to obtain information and leads to appropriate nursing care. Peplau's theory of interpersonal relations can be applied to each stage of the nursing process, including the orientation phase with condition assessment; the identification phase with nursing diagnosis and planning; the exploitation phase with implementation; and the resolution phase with evaluation. </p> <p>Peplau’s theory of relativity is a theory that places importance on respecting the individuality between nursing students and clients and the diverse roles played by nurses. The phase of solving, in building relationships with clients, aims for the service recipients to truly realize and understand their own problems. Both student nurses and clients will grow and develop themselves together leading to cooperation in solving problems correctly and appropriately.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256156 Nurses’ Role in Management of Sepsis Following Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 2022-02-14T12:26:11+07:00 Poramate Insook pora.nino@gmail.com Chestharid Borriboon chestharid.bo@gmail.com <p>Sepsis is a life-threatening condition that can lead to organ dysfunction and death. Early appropriate management based on current evidence-based practice is important. This article aims to review the literature on sepsis, the effects of sepsis, sepsis management guidelines, and nurses’ role in management of sepsis following the surviving sepsis campaign guidelines 2021. Nurses are important for taking care of patients with sepsis following the surviving sepsis campaign guidelines 2021 which include screening, sepsis management, blood culture, antibiotics administration, blood lactate, septic shock management, fluid resuscitation, vasopressor administration, and evaluating the effect of treatment following the guidelines, in order to care for and manage patients with sepsis appropriately to reduce sepsis complications and mortality.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/253824 Thai Women with Intimate Partner Violence 2021-11-18T13:19:09+07:00 Amporn Nueangjaknak amporn.n@stin.ac.th <p>Currently, the problem of intimate partner violence among Thai women has been increasing every day. Most females have experienced some form of physical violence, sexual violence, emotional abuse, or threats. Furthermore, intimate partner violence affects women’s physical and psychological state such that those who are abused by intimate partners suffer higher levels of mental health problems. The purpose of this article is to present the meaning of intimate partner violence, the types of violence, the cycle of violence, and the role of nursing. Nursing management of intimate partner violence includes screening and assessment for violence. Technology and digital interventions for intimate partner violence contribute to women’s access to self-help resources.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256668 Using the Protection Motivation Theory as a Framework to Prevent of Covid-19 Infection Among Pregnant Women: Role of Nurse-Midwives 2022-03-16T15:44:00+07:00 Tareewan Chaiboonruang tareewan.c@cmu.ac.th Punpilai Sriarporn cmunursingjournal@gmail.com <p>The covid-19 incidence is still increasing among global population. A mutation of the virus and its virulence are still unclear. Pregnant women are more susceptible to the covid-19 infection because of their physiological and immunological changes. The most common symptoms are fever, cough, difficult breathing, myalgia, and pneumonia. The infectious women may give birth to the babies with fetal inflammatory response syndrome, miscarriage, preterm labor, fetal growth retardation, low birth weight, congenital anomaly, and still birth. The covid-19 pregnant women may develop long-term symptoms, lasting for weeks or years, regardless of severity of the initial infection.</p> <p>This article is aimed at describing the nurse-midwives’ role in preventing covid-19 infection among pregnant women by using the Protection Motivation Theory (PMT). A particular framework consists of three components: sources of information, cognitive mediating processes, and coping modes. Sources of information include environmental and intrapersonal factors. Cognitive mediating processes motivate persons to adopt the health-protection behaviors. Coping modes address the engagement of individual in protective actions. Nurse-midwives involve in a crucial role to providing an update and accurate information about the severity of the disease and the impacts on mothers and fetuses and to supporting the women with resources for covid-19 prevention. Nursing and midwifery practice needs evidence-based information regarding covid-19 and pregnancy. The care model guided by the PMT can be provided in a hospital setting and outside environment in a community, to motivate the preventive behaviors of covid-19 to pregnant women.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Keywords: </strong>&nbsp;Covid-19 infection, Disease prevention, Nurse-midwives’ role, Pregnant women, Protection Motivation Theory</p> <p>&nbsp;</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256387 Perceived Self-Efficacy and Health-Promoting Behaviors Among Chinese People at Risk for Metabolic Syndrome 2022-03-09T09:47:16+07:00 Hongli Fang hongli_fang@cmu.ac.th Chomphoonut Srirat chomphoonut.s@cmu.ac.th Chiraporn Tachaudomdach chiraporn.tac@cmu.ac.th <p>A descriptive correlational study was used to explore health-promoting behaviors and perceived self-efficacy, and their relationship, among Chinese people at risk for metabolic syndrome. Purposive sampling was used to select 154 participants from the health management center at the First Affiliated Hospital of Kunming Medical University, the People’s Republic of China. The instruments consisted of a demographic and clinical information form, the Chinese version of the Health-Promoting Lifestyle Profile II (HPLP-II), and the General Self-Efficacy Scale (GSES). The Cronbach’s alpha coefficients for both the Chinese version of the HPLP-II and the GSES were .94. Data were analyzed using descriptive statistics, the Pearson product-moment correlation coefficient, and Spearman’s rank-order correlation test.</p> <p> The results indicated that overall health-promoting behaviors were at a moderate level (mean = 104.21, SD = 17.50) whereas the mean score for perceived self-efficacy was 26.02 (SD = 5.14). There was a significantly positive relationship between overall health-promoting behaviors and perceived self-efficacy at a moderate level (r = 0.46, p &lt; 0.05). Regarding each dimension, stress management, health responsibility, spiritual growth, and interpersonal relations were significantly positively related with perceived self-efficacy at a moderate level (r = 0.42, 0.32, 0.46, r<sub>s</sub> = 0.31, p &lt; 0.05, respectively).</p> <p> The study findings suggest that increasing self-efficacy among Chinese people at risk of developing MS may be beneficial for modifying health-promoting behaviors.</p> 2022-06-09T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/254899 Factors Predicting Innovative Work Behavior Among Nurses in Tertiary Hospitals in Yunnan Province, the People’s Republic of China 2021-12-27T12:14:44+07:00 Yan qin Niu nqq2017@163.com Somjai Sirakamon ssirakamon@gmail.com Thitinut Akkadechanunt cumnursingjournal@gmail.com <p>In this era, innovation is a pivotal element in improving the efficacy and effectiveness of any organization, including in the fields of healthcare and nursing. Innovative work behavior (IWB) in nurses is a critical element needed for the production of nursing innovation. This descriptive predictive study aimed to examine the level of IWB and the prediction of transformational leadership (TL) and psychological empowerment (PE) on IWB among nurses in tertiary hospitals in Yunnan Province, the People’s Republic of China. A stratified random sampling technique was used to select 379 nurses working at two tertiary hospitals in Kunming city. The research instruments included the Chinese Transformation Leadership Questionnaire (CTLQ), the Chinese Psychological Empowerment Questionnaire (CPEQ), and the Chinese version of the Innovative Work Behavior Questionnaire (IWBQ), translated by the researcher. The Cronbach’s alpha coefficients of the instruments were .91, .80, and .85, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and binary logistic regression analysis.</p> <p>The study results revealed that nurses’ IWB was at a moderate level ( = 30.60, SD = 6.89). The dimension of idea generation was at a high level ( = 12.87, SD = 1.58), while the rest were at a moderate level, including idea exploration ( = 6.97, SD = 1.67), idea championing ( = 6.06, SD = 1.72) and idea implementation ( = 7.99, SD = 2.49). The factors predicting IWB among nurses were visionary for TL (OR = .90, 95% CI = .82-.99) and self-determination for PE (OR = 1.35, 95% CI = 1.14-1.61). Overall, all predictors could explain 10% (Nagelkerke R2) of the variability in IWB. </p> <p>Nursing administrators should create effective strategies to improve the visionary TL abilities and the self-determination dimension of PE of head nurses. They should also promote PE self-determination among nurses by empowering and supporting them to meet their goals and to promote IWB.</p> 2022-06-09T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/209714 Social Support, Self-efficacy, and Care Practices Among Parents of Children with Congenital Heart Disease, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 2022-04-04T16:27:36+07:00 Madawala S. G. M. L. monikamadawala@yahoo.com Pimpaporn Klunklin cmunursingjournal@gmail.com Usanee Jintrawet cmunursingjournal@gmail.com <p>Appropriate care practices from parents towards children with congenital heart disease (CHD) are important, as this reduce complications and facilitates surgical success. This descriptive correlational study aimed to explore care practices among parents of children with CHD and to study the relationship between social support, parental self-efficacy, and care practice. The sample was 88 parents of children aged 1-5 with acyanotic CHD. Data were collected at cardiology and cardiothoracic clinics at tertiary-level hospitals in Sri Lanka during March-April 2019. Research instruments were the Care Practices Questionnaire; the Social Support Questionnaire; and the Parental Self-Efficacy Questionnaire. Content validity was approved with values of 0.96, 0.98, and 0.97, respectively. For the Care Practices Questionnaire, test-retest reliability was measured, and the correlation coefficient was r = 0.74 (p &lt; 0.01). The reliability of Social Support Questionnaire and Parental Self-Efficacy Questionnaire, using Cronbach’s alpha coefficient, showed equal values of 0.80. Data were analyzed with descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient.</p> <p>Findings showed that:</p> <ol> <li>1. Participants (94.40%) had high overall mean scores for care practices (<strong> </strong>= 112.18, SD = 8.19). High mean scores were found in nine of the ten dimensions, whereas dental care had a moderate mean score.</li> <li>2. Social support has a moderate, statistically significant, positive correlation with care practices (r = .47, p &lt; 0.05). Parental self-efficacy showed a high, positive, statistically significant correlation with care practices (r = .56, p &lt; 0.05).</li> </ol> <p> The findings serve as baseline data for nurses and related professionals in pediatric cardiology to better understand and enhance care practices, social support, and parental self-efficacy among parents of children with CHD.</p> 2022-06-09T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/258036 COVID-19 Vaccine Acceptance from the Perspective of People Living in Northern Thailand: A Mixed Methods Research 2022-06-02T08:49:37+07:00 Yupares Payaprom reyna2881@hotmail.com Hutsaya Tantipong cmunursingjournal@gmail.com Pornpun Manasatchakun cmunursingjournal@gmail.com Sarinyaporn Chandeekeawchakool cmunursingjournal@gmail.com Songyos Khamchai cmunursingjournal@gmail.com <p>This research aimed to determine the acceptance rate of the COVID-19 vaccine and <br />its associated factors. A mixed method research study was conducted with the quantitative study comprised of 2,200 adults aged 18 or older. Participants were recruited from households in 25 districts in Chiang Mai province, with a multi-stage cluster sampling method. Data were collected using a questionnaire based on the Health Belief Model (HBM). Binary logistic regression analysis was performed to identify factors associated with COVID-19 vaccine acceptance rates. For the qualitative portion of the study, a purposive sampling approach was utilized to recruit 40 adults aged 18 or older. Focus group discussions were conducted, and qualitative content analysis <em>was applied to analyze data.<br /></em> The research results indicated that the COVID-19 vaccine acceptance rate was 41.1%.<br />The factors associated with the acceptance of COVID-19 vaccines were sociodemographic characteristics including education level, employment status, influenza vaccination history, having good knowledge about COVID-19, perceived risk of contracting COVID-19, perceived benefits of the vaccine, and receiving cues to action, such as being encouraged by community members or recommendations from healthcare professionals. The focus groups also revealed that participants’ decisions in relation to the acceptance of COVID-19 vaccines were based on several factors including salience of risk, efficacy and safety of the COVID-19 vaccine, Information needs and sources of information, and influence of others.</p> <p>These findings emphasize the importance of considering and understanding the factors that affect people's vaccination decisions in order to develop effective public health initiatives to increase COVID-19 vaccination uptake.</p> 2022-06-22T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256174 Effects of a Self-Regulation Program on Dietary Management and Blood Sugar Levels Among Persons with Uncontrolled Type 2 Diabetes in a Community 2022-03-21T10:35:34+07:00 Thitarat Koses aroonrut07@gmail.com Wilawan Tuanrat cmunursingjournal@gmail.com Sivaporn Aungwattana cmunursingjournal@gmail.com <p>Proper consumption in persons with type 2 diabetes is essential for controlling blood sugar levels. This quasi-experimental research which included two groups, pretest-posttest, investigated the effects of a self-regulation program for dietary management and blood sugar levels among persons with uncontrolled type 2 diabetes in a community. The sample group consisted of persons with uncontrolled type 2 diabetes under the responsibility of the district health promotion hospital in Saraphi District, Chiang Mai, who were allocated, by simple random sampling, to a group which received the program or a group which received regular care. Then the sample were purposively selected based on the inclusion criteria, with 44 persons divided into a group which received the program (22 persons) and a group which received regular care (22 persons). The instruments utilized in the study included the self-regulation program, designed by the researcher and based on the self-regulation concept, which included 3 main processes: 1) self-observation of dietary management; 2) judgment process on dietary management; and 3) self-reaction on dietary management by having the activity done twice. Furthermore, a dietary management guide, media and equipment, a successful model of self-care, and a blood sugar level meter were included. The data-collecting instruments consisted of a demographic data questionnaire, a dietary management practice questionnaire, and a blood sugar level record. The data were analyzed using a paired-sample t-test and an independent-sample t-test.</p> <p> The results revealed that the group which received the program had significantly higher average scores for dietary management than before participating in the program (p = 0.001), and more than the group that received regular care (p = 0.039). There was also a significant reduction in blood sugar level compared with the measurement before their participation in the program <br />(p = 0.020). Blood sugar level also decreased more than that of the group which received regular care (p = 0.013).</p> <p> The findings revealed that self-regulation programs for dietary management in persons with type 2 diabetes can be used to promote modification of dietary management and could lead to control of blood sugar level in uncontrolled type 2 diabetes in a community.</p> 2022-06-22T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/255778 Effect of the Buddy Care Innovation on Assessment of Diabetic Foot Complications Among Persons with Type 2 Diabetes in Huai Khrai Sub-District, Maesai District, Chiang Rai Province 2022-01-24T14:50:58+07:00 Kittichai Panyawan dream.kittichai@gmail.com Wilawan Tuanrat cumnursingjournal@gmail.com Sivaporn Aungwattana cumnursingjournal@gmail.com <p>Diabetic foot complications considerably affect quality of life for diabetes patients, resulting in disability and sometimes death. The Buddy Care innovation is a healthcare innovation which encourages diabetic foot screening with buddy assistance to monitor and provide notification for self-care to prevent diabetic foot complications. This quasi-experimental study aimed to compare the number of participants who correctly screened their diabetic foot complications in patients with type 2 diabetes in innovative buddy care groups. The findings were evaluated both before and after innovation utilization, including comparison between participants in buddy care groups and those who received standard treatment. The participants were chosen by purposive sampling based on inclusion criteria and consisted of 40 patients with type 2 diabetes divided into an experimental group of 20 people and a control group of 20 by sampling without replacement. The research tools were a general information questionnaire and an observation form for diabetic foot complication screening, with a content validity value of 1.0 and reliability value of 1.0. The data was analyzed using McNemar Test and the Chi-square Test.</p> <p> The results revealed that after using the buddy care innovation, the number of participants who correctly assessed diabetic foot complications in patients with type 2 diabetes in the experimental group was higher than before using the buddy care innovation with statistical significance (p &lt; 0.001), and higher than the group of participants who received standard treatment with statistical significance (p &lt; 0.01). </p> <p> The findings indicate that the buddy care innovation could be used to enhance diabetic foot complication screening, as well as to effectively prevent diabetic foot complications.</p> 2022-06-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256004 A Community Care System for Older People Requiring Assistance, Phu Ho Sub-district, Phu Luang District, Loei Province 2022-02-04T21:36:18+07:00 Khannistha Mahem khannistha.m@bcnkk.ac.th Pawintra Manadee cmunursingjournal@gmail.com Wittaya Sukkum cmunursingjournal@gmail.com Ruchanee Pimuang cmunursingjournal@gmail.com <p>This critical ethnographic study aimed to explore the characteristics, problems and needs of older people who require assistance; the situation of care; the conditions of care; and the synthesis of a model for the development of a care system for older people who require assistance by communities and localities in Phu Ho Sub-district, Phu Luang District, Loei Province. Data were collected by in-depth interviews and focus group discussions with 78 informants which consisted of older people, caregivers, family members, volunteers, community leaders and government officials. Data were analyzed using content analysis.</p> <p>The results showed that the community identifies 6 groups of older people who require assistance: Group 1 - dependent group, who have physical and potential limitations in living their life or are bedridden elderly; Group 2 - homebound older people; Group 3 – poverty-stricken older people; Group 4 – older people with aggressive schizophrenia; Group 5 - older people burdened with caring for a family member; and Group 6 - older people who suffer from an existing illness. This information leads to analyze problems and needs. It is important to synthesize a care system that is consistent with the Phu Ho Sub-district context. There are three important components as follows: 1) 4 main actors in the development of the community care system for older people who require assistance in the popular sectors, localities, the sub-district administrative organization, and the primary health care units; 2) concrete care under 6 activities; and 3) 5 A. and 5 K. activities for self-reliance of local communities.</p> <p>It is important to develop a community care system for older people with suggestions for developing and implementing a database of older people, as well as to provide services which respond to the problems and needs of this target group and which they can access equally and fairly.</p> 2022-06-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/257465 Factors Predicting Hearing Protection Device Use Among Workers in Kaolin Mineral Dressing Factories 2022-05-23T15:09:41+07:00 Watcharapong Yaowarat watcharapong_yao@cmu.ac.th Thanee Kaewthummanukul thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th Waruntorn Jongrungrotsakul waruntorn.j@cmu.ac.th <p>Noise-induced hearing loss, the most significant occupational and safety problem among the working population, can be effectively prevented through hearing protection devices (HPDs) use. This predictive study aimed to examine whether the following factors, perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy, interpersonal and situational influences about using hearing protection, could predict HPD use among 132 qualified workers in production lines at kaolin mineral dressing factories, in Uttaradit and Lampang provinces. Data collection was undertaken during August to September 2020 using an interview form developed by Yaruang et al. (2010), which was validated by a panel of experts with a reliability value at an acceptable level (.81-1.00). Data analysis was performed using logistic regression analysis.</p> <p>The results revealed that only the situational factor on using hearing protection could predict HPD use, which accounted for 21.8% of the total variance for HPD use. It was also found that participants who had a score for situational factors on using hearing protection greater than or equal to the median were 4.16 times more likely to use HPDs than those who had lower median scores (OR = 4.16, p &lt; .05).</p> <p>The results, thus, indicate that enhancing a supportive environment for HPD use, in particular, the provision of various HPDs, is of great importance. Therefore, occupational health nurses and related health teams should effectively enhance workers’ use of HPDs through knowledge dissemination and adopting strategies appropriate to the workplace context leading to the achievement of worker health policy focusing on work safety.</p> 2022-06-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/257631 Development of an Instructional Video for Self-Directed Learning on Systematic Physical Examination on Nursing Students’ Practice Skills and Satisfaction 2022-05-30T11:49:20+07:00 Sivaporn Aungwattana sivaporn.a@cmu.ac.th Sukritta Jaichomcheun cmunursingjournal@gmail.com Wilawan Tuanrat cmunursingjournal@gmail.com <p>Encouraging self-learning is an essential aspect of teaching and learning in the current situation that provides nursing students with the skills to perform an efficient physical examination system. This developmental research aimed to develop an instructional video for self-directed learning on practical systemic physical examination and to study the effect of an instructional video on practical skills and satisfaction of nursing students. The development consisted of five stages: Planning, Preparation, Production, Editing, and Evaluation. The subjects, recruited by cluster sampling, consisted of 66 second-year nursing majors in the academic year 2021. The research instruments included an expert opinion questionnaire towards the instructional video, a health assessment form from head to toe, and a Satisfaction Questionnaire for students towards the instructional video. The instruments were tested for validity and reliability, and data were analyzed using descriptive statistics.</p> <p> The developed instructional video consisted of content about the history of taking the general physical examination and psychosocial assessment; physical examination of the head, eyes, ears, throat, and nose; physical examination of the respiratory system; physical examination of the cardiovascular system; physical examination of the gastrointestinal tract, kidneys, and urinary tract; and physical examination of the nervous system and skeletal muscles. Each story is approximately 10 minutes in length.</p> <p> Results: 1) The experts were in the highest agreement on the instructional video ( = 4.56, SD = 0.75); 2) The efficiency of the instructional video (E1/E2) was at 82.85/84.81, which is not less than 2.5% of the benchmark set at 85/85, indicating that the instructional video was adequate; 3) The students' practical skills scores, after learning from the instructional video, were excellent ( = 88.17, SD = 6.13); and 4) The subjects displayed high overall satisfaction with the instructional video ( = 4.41, SD = 0.03). The findings showed that the instructional video for self-directed learning on physical examination resulted in nursing students' practical skills and satisfaction in using it. Therefore, teachers and interested people can use it to promote self-learning on physical examination for students, nurses, and health personnel.</p> 2022-06-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/255998 Effects of Participatory Learning Program on Nursing Students’ Knowledge About Tobacco Consumption Control 2022-02-02T12:54:36+07:00 Achariya Churyen taew.achariya20@gmail.com Kanyapat Chaeye cumnursingjournal@gmail.com Warodom Samerchua cumnursingjournal@gmail.com Pimpaka Panyoyai cumnursingjournal@gmail.com <p>This research is Quasi-Experimental Research which had 2 weeks study period. The purpose is to study the effects of a participatory learning program on nursing students’ knowledge about tobacco consumption control. The sample group is second-year nursing students, which are divided into the experimental group and control group, 23 persons for each group. The experimental group is the group that was experimented by using the participatory learning program, and the control group is the group that is experimented without using the said program by applying the Random Sampling of Pairs. The instruments used in the research analysis are the participatory learning program, the personal information questionnaire, and the knowledge test of tobacco consumption control, which is verified content validity by 3 experts, and 0.70 of Reliability Value. The data analysis methods, that are applied in this research are descriptive statistics and inferential statistics, which are Wilcoxon Signed-Rank Test and Mann-Whitney U.</p> <p>The results find that the median score on the knowledge about tobacco consumption control of the experimental group after the experiment is statistically significantly higher than the control group (<em>P</em>&lt;0.001), and the median score on the knowledge about tobacco consumption control of the experimental group after the experiment is statistically significantly higher than before the experiment (<em>P</em>=0.001).</p> <p>The participatory learning program can develop the nursing students’ knowledge about tobacco consumption control. In addition, the program can be applied as a guideline to educate about tobacco consumption control for the nursing students’ knowledge development to utilise the acquired knowledge within the role of the nurse’s career.</p> 2022-06-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/253317 The Effects of a Self-efficacy Perception-promoting Progra m for Nursing Students on Knowledge about Tobacco and Self-efficacy to Promote Smoking Cessation 2021-10-19T08:37:38+07:00 Narisa Wongpanarak cumnursingjournal@gmail.com Apinya Womgpiriyayothar nang880@hotmail.com <p>This experimental study aimed to test the effects of self-efficacy promotion for nursing students on knowledge about tobacco and self-efficacy regarding smoking cessation. The sample of this study were second-year students from the Faculty of Nursing, Mahasarakham University, who were randomly assigned to a control or experimental group with 30 in each group. The experimental group received the self-efficacy promoting program using Google classroom and Google meet over a 6-week period, and the control group received a normal program of study arranged by the Faculty of Nursing. Instruments for collecting data included 1) the Tobacco Knowledge Testing Form, and 2) the Perception of Self-Efficacy to Promote Smoking Cessation Questionnaire which had reliability of .70 and .91, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and a t-test.<br />The results of the study showed that, after intervention, the experimental group had statistically significantly higher mean scores of knowledge about tobacco and perception of self-efficacy to promote smoking cessation than before the intervention, and higher than those of the control group (p &lt; .05).<br />According to these study results, nursing institutions should use this program for increasing knowledge and perceptions of self-efficacy of students so that students can apply their knowledge and skills to motivate their clients to quit tobacco in the future.</p> 2022-06-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/258450 Factors Related to Family Management in Families Having Children with Congenital Heart Disease 2022-06-29T09:50:29+07:00 Suphaphon Wattana wattanasupaporn@gmail.com Usanee Jintrawet cmunursingjournal@gmail.com Suthisa Lamchang cmunursingjournal@gmail.com <p>Proper family management of children with congenital heart disease is important so that these children can receive appropriate care and undergo cardiac surgery according to their treatment plan. The objective of this correlational descriptive research study was to examine factors related to family management in families having children with congenital heart disease. The study sample, selected by purposive sampling, were 85 fathers or mothers providing care for children with acyanotic congenital heart disease aged 1 to 3 years old. All children received care from the pediatric <br>out-patient department. The research instruments included the Family and Children's Personal Information Questionnaire, the Social Support Questionnaire, and the Family Management Measure. The questionnaires were tested for content validity and reliability. Data were analyzed using descriptive statistics, Eta coefficient, and Pearson’s correlation coefficient.</p> <p>The results revealed that:</p> <ol> <li class="show">The total family management scores were at a moderate level with a mean of 137.31 (SD=7.67). All dimensions of family management were also at a moderate level.</li> <li class="show">2. Personal factors of the family, including education level, had a positive statistically significant correlation with condition management ability and with family life difficulties (η=.555, <br>p &lt;.05, η=.683, p &lt;.05). Income had a positive statistically significant correlation with family life difficulty (η=.742, p &lt;.05).</li> <li class="show">Personal factors of children, including duration of disease, were positively correlated with condition management ability, and frequency of hospitalization was positively correlated with a child’s daily life (η=.313, p &lt;.05, η=.336, p &lt;.05).</li> <li class="show">Information support was negatively correlated with view of condition impact, and instrument support was negatively correlated with family life difficulties (r=-.224, p &lt;.05, r=-.226, <br>p &lt;.05).</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study provide information on family management related to children with congenital heart disease. It may be used as a preliminary guide to promote appropriate and efficient family management.</p> 2022-06-09T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/257085 Experiences of Caregivers in Caring for Children with RSV Pneumonia 2022-04-05T10:59:52+07:00 Gridiyada Kuewong gridiyada.k@gmail.com Rose Pakdeto rose.p@stin.ac.th <p>The purpose of this study was to describe the experiences of caregivers in caring for children with Respiratory Syncytial Virus (RSV) pneumonia using a qualitative approach: phenomenology. Purposive sampling was used to select 23 informants, including 12 child’s caregivers as the primary informants and 11 doctors or nurses who provided information to support the behavior of child caregivers of children with RSV pneumonia. Data was collected using in-depth interviews. Data were analyzed using van Manen’s method for content analysis.</p> <p>The findings regarding caregivers caring for children with RSV pneumonia can be perceived through five themes: 1) understanding RSV pneumonia; 2) the causes of RSV pneumonia in children; 3) the diagnosis and assessment of RSV pneumonia; 4) adjusting child care behaviors to prevent recurrence; and 5) media to help caregivers better understand the disease.</p> <p>The results of this study provide insights into caregivers' experiences caring for children with RSV pneumonia, and this information can be used to assist caregivers in effectively preventing RSV infection in children.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256365 Risk Behaviors and Factors Influencing Risk Behaviors Among Adolescents 2022-03-16T16:13:07+07:00 Nucharee Sangsawang twinnuch-swu@hotmail.com Bussara Sangsawang twinnui@hotmail.com <p>Risk behavior Among Adolescents is a national priority issue. This predictive correlational research study aimed to assess risk behavior in adolescents and the predictive power of adolescent-parent attachment and family cohesion on risk behavior in adolescents. Participants were 324 male and female adolescents aged 10-19 years. Research instruments included the Adolescent Health Risk Behaviors Questionnaire, The Inventory of Parent and Peer Attachment, and The Family Cohesion Assessment. Descriptive statistics and multiple regression analysis were used to analyze the data.</p> <p> The results of this study revealed that:</p> <ol> <li>Most participants had a lower level of risk behavior. The mean score was 27.38 <br />(SD = 6.36).</li> <li>Adolescent-parent attachment and family cohesion had a negative correlation with risk behavior (r = -.163, p &lt; .01; r = -.444, p &lt; .01; respectively).</li> <li>Adolescent-parent attachment and family cohesion was a significant predictor that accounted for 21.6% of the variance in risky behavior (R<sup>2</sup> = .216, p &lt; .001).</li> </ol> <p> This study showed the correlations between adolescent-parent attachment, family cohesion and risk behaviors among adolescents. It can be utilized as basic information for risk behavior among adolescents and its related factors in order to implement strategies on risk behavior prevention among adolescents by providing adolescent-parent attachment and family cohesion.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/257169 Gender, Family Characteristics, and Internet Use on Risk Behaviors Among Adolescents during the Covid-19 Pandemic: A Comparison Study 2022-04-04T16:03:57+07:00 Bussara Sangsawang twinnui@hotmail.com Nucharee Sangsawang twinnuch-swu@hotmail.com <p>Risk behaviors remain a major public health concern during the COVID-19 pandemic. This comparative descriptive study aimed to compare the risk behaviors among adolescents who have differences in gender, family characteristics and internet use. Participants were 324 adolescents aged 10-19 years. Research instruments included the Adolescent Health Risk Behaviors questionnaire and Internet Use questionnaire. Descriptive statistics and the independent t-test were used to analyze the data.</p> <p> The results of this study revealed that:</p> <ol> <li>Most participants had lower levels of risk behaviors. The mean score was 27.38 <br />(SD = 6.36).</li> <li>Male adolescents had higher mean scores for risk behaviors than female adolescents (28.20 vs. 26.82, <em>t</em> = 1.93; p &lt; .05).</li> <li>3. Adolescents with divorced parents had higher mean scores for risk behaviors than adolescents without divorced parents (28.68 vs. 26.78, <em>t</em> = 2.51; p &lt; .01).</li> <li>Adolescents with internet use had higher mean scores for risk behaviors than adolescents without internet use (28.54 vs. 26.96, <em>t</em> = 1.98; p &lt; .05).</li> </ol> <p> The results of this study address the impacts of gender, family characteristic and internet use on risk behaviors among adolescents. This study could provide basic information for preventing risk behaviors among adolescents</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/254725 Head Nurses’ Authentic Leadership and Thriving at Work of Nurses in Government University Hospitals 2021-12-09T11:11:26+07:00 Umaporn Jumpalai umaporn_j@cmu.ac.th Apiradee Nantsupawat cumnursingjournal@gmail.com Petsunee Thungjaroenkul cumnursingjournal@gmail.com <p>Thriving at work affects positive attitudes in self-development which leads to good performance results. The purposes of this correlational study were to explore the perceived authentic leadership of head nurses, thriving at work of nurses, and the relationship between perceived authentic leadership of head nurses and thriving at work of nurses in government university hospitals. The participants, who consisted of 383 registered nurses who had at least one year of experience, were chosen by stratified random sampling. The research instruments consisted of The Authentic Leadership Inventory by Neider &amp; Schriesheim (2011) and the Thriving at Work questionnaire by Porath, Spreitzer, Gibson, &amp; Garnett (2012). The Cronbach’ alpha coefficients were .92 and .72, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s rank-order correlation.</p> <p> The results of the study revealed the following:</p> <ol> <li>1. The authentic leadership of head nurses as perceived by registered nurses in government university hospitals was at high levels.</li> <li>2. Thriving at work of nurses in government university hospitals was at moderate levels with the vitality dimension at moderate levels and the learning dimension at high levels.</li> <li>3. There was a positive relationship between perceived authentic leadership of head nurses and thriving at work of nurses in government university hospitals at a moderate level. There was also a moderate level of positive correlation with vitality and a low level of positive correlation with learning.</li> </ol> <p> These findings could be used by nursing administrators and hospital administrators to formulate strategies to develop head nurses’ authentic leadership and promote thriving at work of nurses in government university hospitals.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/255901 Structural Empowerment and Moral Distress of Nurses in Private Hospitals 2022-02-02T20:29:12+07:00 Khwanchanok Hjalmarsson khwanchanok_h@cmu.ac.th Petsunee Thungjaroenkul cumnursingjournal@gmail.com Apiradee Nantsupawat cumnursingjournal@gmail.com <p> Structural empowerment is one of the factors that will assist nurses to perceive their self-efficacy, to be able to control their work and to face ethical situations. The purpose of this study was to examine the structural empowerment and moral distress of nurses, and their relationship. The study sample was comprised of 266 nurses who were working in Chiang Mai private hospitals and who were randomly selected using multistage random sampling. The research instruments consisted of 3 parts: 1) Demographic form, 2) Moral Distress for Healthcare Professionals: MMD-HP (Epstein et al., 2019), and 3) The Conditions for Work Effectiveness Questionnaire II: CWEQ-II (Laschinger et al., 2001 as cited in Laschinger, 2012) which was translated into Thai by Nuchpong (2019). The reliability of the second and third parts of the instruments were .96 and .85, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s rank correlation analysis.</p> <p>The results of the study revealed that the nurses in this study had a moderate level of moral distress ( =74.96, SD =67.88) and perceived structural empowerment at a moderate level ( = 22.58, SD = 3.50). The findings also showed that structural empowerment was negatively statistically correlated with the moral distress of nurses (r = 0.148, <em>p</em><a href="https://www.thwiki.press/wiki/P-value"><em>-</em><em>value</em></a> = .016).</p> <p>Based on the findings of this study, it is recommended that structural empowerment is one approach to reduce moral distress of nurses in private hospitals. Therefore, nurse administrators should create work structures which could enhance nurses’empowerment, <br />in order to handle morally distressing situations.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/209460 Activity-Based Costing of Mobile Health Checks at Private Hospitals in Lamphun Province 2019-08-16T14:39:46+07:00 Runglawan Srithong Nso2302@gmail.com Thitinut Akkadechanunt cmunursingjournal@gmail.com Bunpitcha Chitpakdee cmunursingjournal@gmail.com <p> Activity-based costing is an important issue for hospital and nursing administrators in order to manage resource utilization in service provision. This descriptive study aims to analyze the activity-based cost of general health examinations via mobile health check administered by private hospitals in Lamphun Province, and to compare the activity-based cost of general health examinations via mobile health checks with the price of health checks that private hospitals have determined. The sample for the study was the activities of general health examinations via mobile health checks between August 1, 2018 and September 30, 2018. The conceptual framework used Activity-Based Costing introduced by Kaplan and Cooper (1998) and composed of four steps: 1) develop the activity dictionary; 2) determine how much the organization is spending on each of its activities; 3) identify the organization’s products, services, and customers; and 4) select activity cost drivers that link activity costs to the organization’s products, services, and customers. The instruments used in this study were developed by the investigator and consisted of the activity dictionary, time spent record form for activities, and data record forms for labor costs, material costs and capital costs. All instruments were confirmed for content validity by three experts, and the inter-rater reliability of the two data collectors was 1.0. Data were analyzed using descriptive statistics.</p> <p> Results revealed that:</p> <ol> <li>The activity-based cost of a general health examination via mobile health check was 297.94 THB, of which labor costs accounted for 206.83 THB; materials costs, 76.09 THB; and capital costs, 15.02 THB. The ratio of labor to materials to capital costs was 69.40:25.50:5.10. </li> <li>The activity-based cost of a general health examination via mobile health check was 27.94 THB higher than the per capita rate determined by private hospitals.</li> </ol> <p> Hospital and nursing administrators can use the cost data from this study to calculate the break-even analysis and consider the efficacy of resource utilization in mobile health checks.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256252 Factors Associated with Post-Concussion Syndrome in Patients with Mild Traumatic Brain Injury After Discharging from an Emergency Department 2022-03-31T17:24:30+07:00 Noppanan Wongchai noppanan_dream55@hotmail.com Rotsukon Varitsakul rotsukon.v@stin.ac.th Nopmanee Tantivesruangdet cumnursingjournal@gmail.com <p>Post-Concussion Syndrome (PCS) occurs more often in patients with mild traumatic brain injury, leading to the incidence of emergency room (ER) re-visits. This descriptive correlational study aimed to investigate PCS in patients with mild traumatic brain injury after being discharged from an ER and to examine correlational factors of PCS including age, co-morbid severity, injury severity, anxiety, and social support. The sample were 107 patients with mild traumatic brain injury who visited and were discharged from the emergency room within one week at a governmental hospital (super-tertiary level) and a private hospital (tertiary level). The Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire, the State-Trait Anxiety Inventory [STAI Form Y-1], the Social Support Questionnaire, the Charlson Comorbidity Index, and the Injury Severity Score were used to collect data. The reliability of the question- naires was tested. The Cronbach’s alpha coefficients of the first-three questionnaires were .90, .75 and .88, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation.</p> <p>The results showed that the three symptoms occurring most in PCS were headache (56.1%), sleep disturbance (52.8%), and fatigue (48.6%). Most had five to eight symptoms (33.6%). Age and injury severity were positively correlated at a low level with post-concussion syndrome at a statistically significant level (r = .22 and r = .22, respectively, p &lt;.05).</p> <p>Emergency nurses can use this study’s results to provide care for patients with mild traumatic brain injury in the first week post-concussion and to develop nursing interventions to minimize the first week’s PCS severity.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/257721 Health Literacy and Self-Management Behaviors in Persons with Prostate Cancer After Surgery 2022-05-11T15:56:25+07:00 Srisuda Iamruksa srisuda_c@cmu.ac.th Nuttamon Vuttanon nuttamon.v@cmu.ac.th Warawan Udomkhwamsuk warawan.u@cmu.ac.th <p>People with prostate cancer who have had a radical prostatectomy need appropriate self-management behaviors to control the disease symptoms and prevent possible complications. Health literacy is an important factor affecting self-management. This correlative descriptive research aimed to explore health literacy, self-management behaviors and the association between health literacy and self-management behaviors in persons with prostate cancer after surgery. The 85 participants were persons with prostate cancer after radical prostatectomy who visited the urological surgery outpatient unit of two tertiary hospitals. The research instrument was a set of questionnaires, which included a Demographic Data Questionnaire, the Health Literacy Questionnaire, and the Self-management Behaviors Questionnaire for persons with prostate cancer after radical prostatectomy. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s rank correlation coefficient test.</p> <p> The results revealed that 1) the participants had a high level of overall health literacy. Considering each aspect, functional literacy and interactive literacy were at a high level, while critical literacy was at a moderate level, 2) the participants had a high level of both overall self-management behaviors, in each aspect, and 3) the health literacy had a positive correlation with self-management behaviors in persons with prostate cancer after radical prostatectomy surgery at a moderate level with statistical significance (r = .566, p &lt; .01).</p> <p> The results of this research can be used as guidelines for health literacy enhancement, especially on the critical literacy aspect, in persons with prostate cancer after radical prostatectomy to promote appropriate self-management behaviors.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256363 The Needs of Family Members of Intensive Care Unit Patients: Needs Assessment Research 2022-02-26T21:40:15+07:00 Nalinee Niyomthai nalineeccu@gmail.com Teepatad Chintapanyakun bigchin1986@gmail.com Parunee Wongsri pwongsri@gmail.com Phunsuk Hiransai sdmc54@gmail.com Titimaporn Pomrod tooknumneung@gmail.com <p>Patients in intensive care units, and family members, need to properly obtain continuing care and adequate information to meet their physical, emotional, and spiritual needs. The aims of this study were: 1) to assess the actual needs of family members of ICU patients; and 2) to prioritize the needs of family members of ICU patients based on their perceptions. Needs assessment research was applied as the research approach. The samples were family members selected by purposive sampling from 184 family members of ICU patients admitted to the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The needs of family members of intensive care unit patients questionnaire was tested for its content validity index (CVI = .85) and construct validity, which showed an overall fit with the empirical data (<sup>2</sup> (<em>df </em>= 4, <em>N</em>=184) = 8.651, <em>p</em> = .0705, <em>CFI</em> = .980, <em>TLI</em> = .970, <em>RMSEA</em> = .0079, <em>SRMR </em>= .042). The Cronbach’s alpha coefficient was between .88 and .92. Data were analyzed using descriptive statistics and the modified priority needs index (PNI<sub>modified</sub>). <br /> The results showed that the actual needs of family members of ICU patients were at a high level in the information, physical, emotional, and spiritual domains. In addition, it was found that the emotional needs should be set and developed as the first priority, (PNI<sub>modified</sub> = 0.39), the physical needs as the second priority (PNI<sub>modified</sub> = 0.29), and information needs as the third (PNI<sub>modified</sub> = 0.27). <br /> The results of this study will be beneficial for healthcare personnel including physicians, nurses, and persons who are responsible for the needs of family members of ICU patients, especially in relation to their emotional needs, in order to empower them, overcome their fear, and release their anxiety effectively. </p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256461 Factors Related to Quality of Life Among Psoriasis Patients at Out Patient Department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital 2022-03-16T15:55:23+07:00 Angkana kittichaiyakorn angkana.k@cmu.ac.th Decha Tamdee cumnursingjournal@gmail.com Nethong Namprom cumnursingjournal@gmail.com Patchara Naktanom cumnursingjournal@gmail.com <p><strong>&nbsp;</strong>Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease. Patients with psoriasis have flaky skin on their arms and legs, which affects their body image. It also causes the patient to have stress, depression, social isolation and deteriorate their quality of life. A descriptive correlational study was to examine quality of life and factors related to quality of life among psoriasis patients.&nbsp; The sample were 110 psoriasis patients who were diagnosed severity of psoriasis rash by physicians at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. The instruments consisted of 1) the demographic data record form, 2) &nbsp;A self-esteem questionnaire with reliability of .73, 3) A body image questionnaire of (Hopwood, Fletcher, Lee, &amp; Ghazal 2001) had reliability of .84, 4) A Psoriasis knowledge practice questionnaire had reliability of .7, and 5) the Thai version of psoriasis patients’ quality of life from Chularojanamontri, Suthipinittharm, &amp; Kulthanan (2009) had reliability of .82. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson Product-moment Correlation.</p> <p>The results revealed that, 67.01 % of sample had good quality of life. Age was moderate negatively correlated with quality of life (r =-.464, p &lt; .001). Marital status was low negatively correlated with quality of life (r =-.236, p &lt; .001). Education level was low negatively correlated low with quality of life (r= .247, p=.015). For PASI score’s factors and body surface area were moderately positive correlated with quality of life with a statistical significance at p &lt; .001 (r = .481 and .469), respectively. The perceived impact of image was high positively correlated with quality of life (r=.784, P&lt;.001) and Self-esteem was moderately negatively associated with quality of life among psoriasis patients (r=-.505, P&lt;.001).</p> <p>The results of this study indicate that promoting self-esteem and body image in psoriasis patients may promote their good quality of life.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/257738 The Effect of a Medication Adherence Promotion Program through the Line Application on Older Persons with Essential Hypertension 2022-05-26T14:50:22+07:00 Kamonchanok Charoenwongsa kamon_une@hotmail.com Virapun Wirojratana virapun.wir@mahidol.ac.th Doungrut Wattanakitkrileart doungrut.wat@mahidol.ac.th <p>This experimental research aimed to study the effect of a medication adherence promotion program through the LINE application on older persons with essential hypertension. The sample was comprised of 56 older persons with essential hypertension aged 60 years and over. Samples were obtained according to the inclusion criteria and were randomly assigned by block randomization into an experimental group and a control group of 28 participants. The experimental group received routine care and the medication adherence promotion program based on the health belief model framework developed by Rosenstock et al. (1988). The program contained 1) reinforcing of individual beliefs by providing educational video media through the LINE application and presenting a healthy role model; and 2) providing stimulus or cue to action by sending reminder messages and following up via the LINE application. This program was conducted over a period of six weeks. The control group received only routine care. The Mann-Whitney U test and Wilcoxon Signed-Rank test statistics were used for data analysis.</p> <p>The study findings revealed that, after participating in the program, the experimental group experienced an improvement in the mean medication adherence score with statistical significance (p &lt; .001), and the mean medication adherence score in the experimental group was better than that in the control group with statistical significance (p &lt; .01).</p> <p> This study found that the medication adherence promotion program through the LINE application increased the medication adherence of older persons. Thus, the program should be implemented with older persons to promote consistent medication adherence for improved treatment effectiveness.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/255781 The Needs of Caregivers for Persons with Parkinson’s Disease 2022-01-24T09:50:22+07:00 Jidarat Hwanmeerot jidarathwanmeerot@gmail.com Mayulee Somrarnyart cmunursingjournal@gmail.com Chomphoonut Srirat cmunursingjournal@gmail.com <p>Parkinson’s disease is a chronic and incurable illness. The symptoms get worse throughout the duration of the disease. As a result, patients’ ability to take care of themselves decreases, and they require continuous assistance from their caregivers who, therefore, are important persons in caring for Parkinson’s disease patients. The purpose of this descriptive study was to explore the needs of caregivers of persons with Parkinson’s disease. The participants were caregivers of persons with Parkinson’s disease who were treated by neurologists from four hospitals. The 214 caregivers were purposively selected to be participants. Data collection instruments included: 1) a personal record form for caregivers, 2) a personal record form for persons with Parkinson’s disease, and 3) an interview form on caregivers’ needs. Data were analyzed using descriptive statistics.</p> <p> The results showed that:</p> <ol> <li>The overall needs of caregivers of persons with Parkinson’s disease were at a moderate level (= 2.13, S.D. = 0.91). For the specific aspects of caregiver needs, four aspects (information, physical, psychological, and legal and/or financial) were at a moderate level, and three aspects (spiritual, respite, and household management) were at a mild level. </li> <li>The needs of caregivers were different related to the level of disease severity. Caregivers’ needs were at a mild level when disease severity was at level 1, and caregivers’ needs were a moderate level when disease severity was at level 2, 3, 4, and 5.</li> <li>The needs of caregivers were different relative to the personal characteristics of caregivers. The personal characteristics of caregivers which were related to different needs were: age, education, occupation, comorbidities, family income, relationship with patients, and duration of patient care.</li> </ol> <p> Nurses should plan and advise caregivers regarding information, physical, psychological, and legal and/or financial needs by considering disease severity and the personal characteristics of caregivers, to provide appropriate care relative to patients’ conditions and to meet the needs of caregivers, which will increase the efficiency of care.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/255860 Factors Related to Depression Among Male Homosexuals 2022-01-27T09:12:51+07:00 patcharawan kaewkanta p.kaewkanta@gmail.com Natakorn I-Tuporn natakorn.ituporn@crc.ac.th Sukanya Tasod sukanya.tasod@crc.ac.th Parichat Panya parichat.imocha@crc.ac.th Sawitri Jeeraya sawitri.jeeraya@crc.ac.th Pronpawee Keawmungmueang pronpawee.keawmungmueang@crc.ac.th Kitchagron Singsakul kitchagron2519@gmail.com <p>The depression in male homosexuals may be so severe that it leads to suicide. <br />The purpose of this correlational descriptive research was to determine depression and factors related to depression among male homosexuals. The sample consisted of 120 male individuals aged above 18 years old who accepted and disclosed themselves as male homosexuals. They had risks of depression and had received services at a health service unit. The instruments for data collection were the 9-question Depression Screening Tool, the Family Connectedness Questionnaire, the Experience of Discrimination (EOD) Questionnaire, and the Resilience Inventory. Data analysis was undertaken using descriptive statistics and Spearman’s rank correlation coefficient.<br />The results of this research were as follows:<br />1. The samples had a very low level of depression, 50.00%, with a mean score of 7.04 (SD = 5.97)<br />2.Factors related to depression among male homosexuals were: family connectedness was moderately negatively correlated with depression among male homosexuals and statistically significant (r = -.410, p &lt; .001); experience of discrimination was moderately positively correlated with depression among male homosexuals and statistically significant <br />(r = .630, p &lt; .001); and resilience inventory was moderately negatively correlated with depression among male homosexuals and statistically significant (r = -.522, p &lt; .001).<br />These research results can be used as fundamental data for depression prevention and providing psychological assistance which is appropriate for the gender identity of male homosexuals for preventing further depression.</p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/256003 Effects of Promoting a Self-Breast Examination Program via E-Learning Toward Knowledge and Self-Breast Examination Practice Among Female Healthcare Personnel in Outpatient Departments and Emergency Units 2022-02-02T14:05:52+07:00 Patchara Naktanom pnaktano@gmail.com Decha Tamdee cumnursingjournal@gmail.com Nethong Namprom cumnursingjournal@gmail.com Angkana Kittichaiyakorn cumnursingjournal@gmail.com <p>Breast cancer remains a major health concern for women in spite of the promotion of breast self-examination according to national policy. However, it was also found that the rates of screening and treatment for advanced breast cancer were still very high. Therefore, promoting breast self-examination in women is very important. This quasi-experimental study aimed to examine the effect of promoting a breast self-examination program via e-learning on the knowledge and practice of breast self-examination among female healthcare personnel. The sample consisted of 28 female healthcare personnel at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. The study instruments consisted of the Promoting Breast Self-Examination Program via e-learning, a demographic data questionnaire, a knowledge test on breast cancer, a knowledge test on breast self-examination (with reliability coefficient values of .81 and .72, respectively) and a Breast Self-Examination Observation form with an interrater reliability value of 1. Data were analyzed using descriptive statistics, paired t-test and Fisher's exact test.</p> <p>The results showed that after participating in the Promoting Breast Self-examination Program via e-learning, the sample had mean scores for breast cancer knowledge and breast self-examination knowledge higher than pre-intervention at a significant level (p &lt; .001 and p = .015, respectively). Before participating in the program, all samples incorrectly performed breast self-examination, but after participating in the program, the number of samples who were correct in breast self-examination had increased with statistical significance (p &lt; .001).</p> <p>The results indicate that the Promoting Breast Self-examination Program via e-learning can improve healthcare personnel knowledge and practice regarding breast self-examination. Therefore, the program should be used to promote breast self-examination for early detection. </p> 2022-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Nursing Journal