[1]
โสนะมิตร์ ก. และ เอื้อตรงจิตต์ ย. 2020. การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 62, 1 (มี.ค. 2020), 26–35.