[1]
ไตรศิริวาณิชย์ ส. และ ชัยอารยะเลิศ อ. 2020. การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 62, 2 (มิ.ย. 2020), 76–85.