[1]
บุญสูง จ. และ บุญสูง ธ. 2020. การเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 62, 2 (มิ.ย. 2020), 96–105.