[1]
เสวะนา จ., สินาคม บ. และ อ่วมอ่อง บ. 2020. ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านโดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 62, 4 (ธ.ค. 2020), 343–351.