[1]
ไทยศรี ห., กระเสาร์ เ., ทองเงา เ., นามมูลน้อย ส., กรศิริปัญญา ท., วิริยะอุตสาหกุล น., จงใจเทศ น., สุภานุวัฒน์ จ. และ มหาศิริมงคล ส. 2023. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา และการประเมินภาวะไอโอดีนระดับประชากรรายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2562: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 65, 4 (ธ.ค. 2023), 237–247.