[1]
อุทยมกุล ส. 2023. การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลในการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่: ประสบการณ์จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันบำราศนราดูร: การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 65, 4 (ธ.ค. 2023), 325–338.