(1)
ศรีมังกรแก้ว ภ.; ประดับทอง อ.; สิรันทวิเนติ จ.; เชยชมศรี ส.; เชยชมศรี ว. การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus Siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley. ว กรมวิทย พ 2020, 62, 16-25.