(1)
โสนะมิตร์ ก.; เอื้อตรงจิตต์ ย. การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน. ว กรมวิทย พ 2020, 62, 26-35.