(1)
บุญสูง จ.; บุญสูง ธ. การเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ. ว กรมวิทย พ 2020, 62, 96-105.