(1)
เสวะนา จ.; สินาคม บ.; อ่วมอ่อง บ. ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านโดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม. ว กรมวิทย พ 2020, 62, 343-351.