(1)
ไทยศรี ห.; กระเสาร์ เ.; ทองเงา เ.; นามมูลน้อย ส.; กรศิริปัญญา ท.; วิริยะอุตสาหกุล น.; จงใจเทศ น.; สุภานุวัฒน์ จ.; มหาศิริมงคล ส. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา และการประเมินภาวะไอโอดีนระดับประชากรรายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2562: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา. ว กรมวิทย พ 2023, 65, 237-247.