ศรีมังกรแก้ว ภ.; ประดับทอง อ.; สิรันทวิเนติ จ.; เชยชมศรี ส.; เชยชมศรี ว. การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Nonthaburi, Thailand, v. 62, n. 1, p. 16–25, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/240847. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.