โสนะมิตร์ ก.; เอื้อตรงจิตต์ ย. การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Nonthaburi, Thailand, v. 62, n. 1, p. 26–35, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/240850. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.