เวชประสิทธิ์ น.; จเรสิทธิกุลชัย จ.; เผ่านักรบ น.; รอยตระกูล ส. การประเมินผลเปปไทด์สังเคราะห์ต้านจุลินทรีย์ต่อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Nonthaburi, Thailand, v. 62, n. 2, p. 59–75, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242962. Acesso em: 9 ก.พ. 2023.