ไตรศิริวาณิชย์ ส.; ชัยอารยะเลิศ อ. การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Nonthaburi, Thailand, v. 62, n. 2, p. 76–85, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242985. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.