บุญสูง จ.; บุญสูง ธ. การเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Nonthaburi, Thailand, v. 62, n. 2, p. 96–105, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242990. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.