เสวะนา จ.; สินาคม บ.; อ่วมอ่อง บ. ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านโดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Nonthaburi, Thailand, v. 62, n. 4, p. 343–351, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/246276. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.