ไทยศรี ห.; กระเสาร์ เ.; ทองเงา เ.; นามมูลน้อย ส.; กรศิริปัญญา ท.; วิริยะอุตสาหกุล น.; จงใจเทศ น.; สุภานุวัฒน์ จ.; มหาศิริมงคล ส. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา และการประเมินภาวะไอโอดีนระดับประชากรรายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2562: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Nonthaburi, Thailand, v. 65, n. 4, p. 237–247, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/264206. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.