อุทยมกุล ส. การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลในการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่: ประสบการณ์จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันบำราศนราดูร: การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Nonthaburi, Thailand, v. 65, n. 4, p. 325–338, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/264259. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.